Diweddariadau Gwlad

Datganiad Ysgrifenedig: Cyhoeddi terfyn uchaf cyllideb Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) 2024 ac ail daliadau BPS 2023

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Ysgrifennydd Busnes datganiad ysgrifenedig ar gyllideb ariannol y BPS ar gyfer taliadau balans 2023 a BPS 2024.

Taliadau Glastir 2023 (ar RPW ar-lein)

Eleni, er mwyn gwneud y defnydd gorau o wariant yr UE erbyn 31 Rhagfyr, bydd taliadau’r hawliadau Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig wedi ei paratoi, yn amodol ar gymhwystra hawlio a chael yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Taliadau BPS 2023

Cyn belled â bod yr hawliadau’n cael eu dilysu, dechreuir talu gweddill BPS 2023 neu’r taliadau llawn ar gyfer y rheini na chafodd ragdaliad, o 15 Rhagfyr 2023.

Addysg gyrfaoedd, sgiliau, hyfforddiant a datblygiad ar gyfer gweithwyr amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth: galwad am dystiolaeth

Mae’r Is-Bwyllgor yn gwahodd tystiolaeth ac arbenigedd gan ystod eang o randdeiliaid. Byddant yn cyfrannu at greu gweledigaeth strategol ar gyfer y sectorau amaethyddol, garddwriaethol a choedwigaeth

Cynllun Ffermio Cynaliadwy – ymgynghoriad terfynol ar agor tan Mawrth 7, 2024.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ledled Cymru ym mis Ionawr a mis Chwefror. Bydd y digwyddiadau hyn yn rhedeg o 14:00 i 20:00. Byddant yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau ffurfiol a stondinau gwybodaeth lle gallwch drafod yr ymgynghoriad a sut y gallwch roi camau gweithredu arfaethedig y cynllun ar waith ar eich fferm. Bydd y cyflwyniad a’r sesiynau holi ac ateb yn cael eu cynnal mewn ystafell ar wahân, ac fe’u bwriedir eu hailadrodd tua 15:00, 17:00 a 19:00. Rhestrir manylion y digwyddiadau isod:

 • 17 Ionawr 2024: Gwesty’r Celt, Caernarfon, LL55 1AY 
 • 18 Ionawr 2024: Pafiliwn, Llangollen, LL20 8SW 
 • 22 Ionawr 2024: Clwb Rygbi, Llanymddyfri, SA20 0BA
 • 24 Ionawr 2024: Marchnad da byw, Y Trallwng, SY21 8SR 
 • 30 Ionawr 2024: Gwesty’r Cliff – Gwbert, Aberteifi, SA43 1PP
 • 31 Ionawr 2024: Y Plas, Narberth, SA67 7AB 
 • 05 Chwefror 2024: Llanarth Neuadd y Pentref, Raglan, NP15 2AU 
 • 06 Chwefror 2024: Gwesty ‘Best Western Heronston’, Pen-y-Bont, CF35 5AW
 • 09 Chwefror 2024: Pafiliwn Rhyngwladol, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3SY
 • 14 Chwefror 2024: Y Plas, Machynlleth, SY20 8ER 

Mae modd i chi archebu eich lle ymlaen llaw fan hyn

Wrth i wythnos olaf yr ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ddechrau, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths yn annog pobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed. Cewch o hyd i’r ymgynghoriad fan yma

Datganiad i’r Wasg: Cadw Ffermwyr i Ffermio. Gwnewch yn siŵr ein bod yn gwybod eich barn – rydyn ni’n gwrando

Mesurau o 1 Chwefror i helpu i ddileu TB mewn Gwartheg

Bydd y mesurau fel y Profion Cyn Symud, fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Chwefror yn hanfodol i’n helpu i daclo TB gwartheg yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Hoffech chi fod yn aelod o’r Panel Apelio Annibynnol yn y dyfodol?

Bydd Llywodraeth Cymru yn cwblhau ymarfer recriwtio ar gyfer Aelodau Panel newydd yn gynnar yn 2024. Caiff Aelodau Annibynnol o’r Panel eu penodi gan Weinidog Materion Gwledig Cymru a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd i ystyried apeliadau sy’n ymwneud ag ystod eang o Grantiau a Thaliadau Gwledig. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu os hoffech ddarganfod mwy, anfonwch e-bost i IndependentAppealsSecretariat@gov.wales

Sut i ofalu am anifeiliaid anwes a cheffylau yn ystod cyfnod tân gwyllt

Canllaw i helpu perchenogion i gadw anifeiliaid anwes a cheffylau yn ddiogel yn ystod cyfnod tân gwyllt.

Taliadau Glastir 2023

Eleni, er mwyn gwneud y defnydd gorau o wariant yr UE erbyn 31 Rhagfyr, bydd taliadau’r hawliadau Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig yn dechrau o 1 Rhagfyr 2023 ymlaen, yn amodol ar gymhwystra hawlio a chael yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Cyfle i leisio barn: Cod ymarfer ar reoli llysiau’r gingroen

Cyfle i chi leisio eich barn ar newidiadau arfaethedig i’r cod ymarfer er mwyn rhwystro a rheoli ymlediad llysiau’r gingroen.

Trwyddedau masnach gyfochrog a hadau wedi’u trin

Mae deddfwriaeth newydd wedi’i chyflwyno i ymestyn neu adfer darpariaethau trosiannol dros dro a roddwyd yn eu lle drwy ddeddfwriaeth ymadael â’r UE mewn perthynas â thriniaethau hadau a chynhyrchion masnach gyfochrog. Bydd hyn yn sicrhau mynediad parhaus i gynhyrchion diogelu planhigion pwysig sy’n cael eu mewnforio o’r UE, i reoli:

 • plâu
 • chwyn
 • chlefydau

Cyswllt Ffermio: Gweithdai am ddim i arwain ffermwyr ar welliannau i fuchesi a diadelloedd i leihau allyriadau

Bydd nod uchelgeisiol Cymru o gyrraedd sero net erbyn 2050 yn gofyn am rai newidiadau i arferion amaethyddol, gan gynnwys gwella iechyd, perfformiad a chynhyrchiant y fuches a diadelloedd.

Cynllun Cynefin Cymru

O ddydd Gwener 29 Medi, gellir gwneud ceisiadau ar gyfer Cynllun Cynefin Cymru. Bydd y cynllun yn cynnig cymorth amgen i bob ffermwr cymwys, gan gynnwys ffermwyr Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig pan ddaw eu contractau i ben ar 31 Rhagfyr 2023. Amcanion cynllun Cynefin Cymru yw i:

 • Ddiogelu tir cynefin sydd wedi bod o dan fesurau rheoli yn 2023, tan y daw’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) i rym yn llawn yn 2025.
 • Dod â thir cynefin ychwanegol, nad oes taliadau rheoli’n cael eu talu arno ar hyn o bryd, o dan fesurau rheoli cynaliadwy cyn i’r SFS ddechrau.
 • Cadw’r cymorth amgylcheddol ar gyfer tir comin.

Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wrth i’r ymateb cydlunio gael ei gyhoeddi

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi’r ddau adroddiad cydlunio, sy’n cynnwys barn ffermwyr a rhanddeiliaid eraill, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru. Stori yn llawn

Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain

Mae’r bennod hon o Clust i’r Ddaear yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n chwilio am atebion i fynd i’r afael â’r prîs siomedig am wlân yn ddiweddar.

Cynlluniau Cefnogi Gwledig

Gwybodaeth am yr holl gynlluniau cymorth amaethyddol, gan gynnwys dyddiadau’r cyfnod ymgeisio, gofynion y cynlluniau a meini prawf cymhwysedd.

Bydd y cyfnod nesaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer creu coetir yn cychwyn ar 24 Gorffennaf ac yn cau ar 15 Medi. Dyma fydd eich cyfle olaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer plannu y gaeaf hwn. Mae’r dyddiadau hyn yn hwyrach na’r rhai a nodwyd yn flaenorol yn sgil cynnydd yng nghyfraddau taliadau i adlewyrchu union gostau creu coetiroedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir cysylltwch â’r Cysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Grant Creu Coetir neu’r Cynllun Plannu cysylltwch â Thîm Gwirio Cynllun Coetir Cyfoeth Naturiol Cymru.

Map Ffliw’r Adar

Os ydych yn meddwl falle bod ffliw’r adar ar eich dofednod neu adar caeth eraill, cysylltwch ar unwaith â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar 03003 038 268. Geidwaid: edrychwch a ydych mewn parth atal neu reoli clefyd ar y map ffliw’r adar (gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion)

Cymru yn arwain y ffordd drwy gyflwyno gwaharddiad llwyr ar faglau a thrapiau glud

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd y gwaharddiad llwyr cyntaf yn y DU ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym yng Nghymru yn ystod yr hydref.

A yw eich offer plaladdwyr wedi’u profi’n ddiweddar?

Mae’n ofyniad cyfreithiol i archwilio offer gwasgaru plaladdwyr yn rheolaidd. Rhaid profi pob offer gwasgaru (ac eithrio chwistrellwyr cefn a llaw).

Ffermwyr yn gweld gwerth mewn dysgu rhwng cyfoedion i wella iechyd traed gwartheg

Yn ôl astudiaeth bwysig newydd yng Nghymru sy’n cynnwys mwy na 5,400 o wartheg, mae ffermwyr llaeth yn ystyried dysgu rhwng cyfoedion fel un o’r llwybrau mwyaf gwerthfawr i fynd i’r afael â chloffni yn eu buchesi.

Agrisgôp yn helpu ffermwyr defaid sy’n ceisio datblygu geneteg diadell

Mae geneteg newydd i helpu i symud datblygiad defaid nad oes angen eu cneifio ymlaen yng Nghymru wedi’i chyflwyno i dair diadell yng Nghymru.

Cyswllt Ffermio yn ychwanegu modiwl bwydo defaid newydd at raglen hyfforddiant

Gall ffermwyr defaid yng Nghymru ddysgu am strategaethau maeth ar gyfer eu diadelloedd trwy gydol y flwyddyn gynhyrchu mewn gweithdy newydd wedi’i Achredu gan Lantra sydd wedi’i ychwanegu at raglen hyfforddiant iechyd a lles anifeiliaid Cyswllt Ffermio.

Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd

Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu sgiliau technegol a’u gwybodaeth fusnes gyda 21 cwrs newydd bellach wedi’u hychwanegu at raglen hyfforddiant Cyswllt Ffermio.

Taliadau BPS 2023

Bydd taliad ymlaen llaw, gwerth 70% o werth amcangyfrifedig hawliadau BPS 2023, yn cael ei wneud o 12 Hydref 2023 ymlaen, yn amodol ar gymhwystra hawlio a chael yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen. Bydd taliadau balans yn cael eu gwneud o 15 Rhagfyr 2023 ymlaen.

Taliadau Glastir 2023

Eleni, er mwyn gwneud y defnydd gorau o wariant yr UE erbyn 31 Rhagfyr, bydd taliadau’r hawliadau Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig yn dechrau o 1 Rhagfyr 2023 ymlaen, yn amodol ar gymhwystra hawlio a chael yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Glastir a phontio i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd gynllun amaeth-amgylcheddol dros dro i gynnal a chynyddu arwynebedd y tir cynefin sy’n cael ei reoli ledled Cymru. Bydd y cynllun yn cynnal cefnogaeth amgylcheddol o 1 Ionawr 2024 tan ddechrau’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn 2025.

Cynllun Datblygu Garddwriaeth

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer y Cynllun Datblygu Garddwriaeth yn agor ar 4 Medi 2023 gyda cheisiadau i’w derbyn erbyn 24 Tachwedd 2023.  Cynllun grant cyfalaf yw’r cynllun sydd ar gael i gynhyrchwyr garddwriaethol masnachol presennol ledled Cymru.

Ymgynghoriad: Newidiadau i Reoliadau Coedwigaeth (Cwympo Coed) 1979

Newidiadau i Reoliadau Coedwigaeth (Cwympo Coed) 1979 oherwydd diwygiadau i Ddeddf Coedwigaeth 1967.

A yw eich offer plaladdwyr wedi’u profi’n ddiweddar?

Mae’n ofyniad cyfreithiol i archwilio offer gwasgaru plaladdwyr yn rheolaidd. Rhaid profi pob offer gwasgaru (ac eithrio chwistrellwyr cefn a llaw).

Bydd cyrsiau e-ddysgu gorfodol newydd Cyswllt Ffermio yn rhoi cychwyn gwych i chi cyn hyfforddiant ymarferol

O fis Medi 2023 ymlaen, bydd yn ofynnol i holl ddysgwyr Cyswllt Ffermio gwblhau cyrsiau e-ddysgu gorfodol a ariennir yn llawn cyn gwneud cais am fwy na hanner cyrsiau hyfforddi achrededig cymorthdaledig y rhaglen

Mae prosiect TB Gwartheg Sir Benfro wedi’i lansio

Mae’r contract i gyflawni prosiect newydd er mwyn mynd i’r afael â TB gwartheg gweddilliol wedi’i ddyfarnu ac mae gwaith bellach wedi dechrau. Mae’r prosiect hwn yn grymuso milfeddygon a ffermwyr i wneud penderfyniadau gwybodus a dangos arweiniad ym maes rheoli’r clefyd.

Coedwig Genedlaethol Cymru yn ehangu

Mae Coedwig Genedlaethol Cymru yn cymryd cam arall ymlaen wrth i gynllun newydd gael ei lansio a fydd yn galluogi mwy o goetiroedd i fod yn rhan o’r rhwydwaith.

Cyllid Creu Coetir y Gaeaf hwn

Bydd y cyfnod nesaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer creu coetir yn cychwyn ar 24 Gorffennaf ac yn cau ar 15 Medi. Dyma fydd eich cyfle olaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer plannu y gaeaf hwn. Mae’r dyddiadau hyn yn hwyrach na’r rhai a nodwyd yn flaenorol yn sgil cynnydd yng nghyfraddau taliadau i adlewyrchu union gostau creu coetiroedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir cysylltwch â’r Cysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Grant Creu Coetir neu’r Cynllun Plannu cysylltwch â Thîm Gwirio Cynllun Coetir Cyfoeth Naturiol Cymru.

RPW Ar-lein: dyddiadau cynnal a chadw hanfodol

Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei wneud i RPW Ar-lein ddydd Mawrth 27 Mehefin ac felly ni fydd ar gael ar y dyddiad hwn.

Cynlluniau Cefnogi Gwledig

Gwybodaeth am yr holl gynlluniau cymorth amaethyddol, gan gynnwys dyddiadau’r cyfnod ymgeisio, gofynion y cynlluniau a meini prawf cymhwysedd.

Awdurdodi brys ar gyfer Asulam (Asulox) – wedi ei wrthod Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd wedi derbyn cyngor Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i wrthod awdurdodiad brys ar gyfer defnydd dros dro a rheoledig Asulam (Asulox) i reoli rhedyn yn 2023. Ni chaniateir defnyddio Asulam (Asulox) yng Nghymru yn 2023. Gallai hyn gael goblygiadau i unrhyw un sy’n ystyried chwistrellu rhedyn eleni, gan gynnwys rhai deiliaid contract Glastir Uwch. 

Rheolaethau Swyddogol (Cynhyrchion Diogelu Planhigion) 2020 – Cofrestriadau Cam 2

Cofrestriadau Cam 2 Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i fusnesau a sefydliadau eraill sy’n defnyddio cynhyrchion diogelu planhigion (ee chwynladdwyr) ar lefel broffesiynol, neu y mae trydydd parti yn eu defnyddio ar eu rhan, gofrestru. Mae’n rhaid i fusnesau Cymru gyflwyno eu manylion i ni er mwyn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. Mae’n rhaid i ddefnyddwyr proffesiynol nad oeddent wedi cofrestru erbyn Mehefin 2022 wneud hynny cyn gynted â phosibl.

Parth Atal Ffliw Adar – Diweddariad

Yn dilyn yr asesiad diweddaraf o risg dofednod ar gyfer y ffliw adar, mae mesurau gorfodol i gadw dofednod ac adar caeth dan do wedi eu codi ledled Cymru. Mae hyn yn golygu y gall ceidwaid, os dewisant, ganiatáu i’w hadar fod y tu allan.

Masnachu credydau carbon: canllawiau ar gyfer ffermwyr a thirfeddianwyr Gall cwmnïau preifat gysylltu â ffermwyr a thirfeddianwyr yng Nghymru sydd am brynu credydau carbon ar gyfer ffermwyr i wrthbwyso allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Dewch i’n gweld ni yn y sioeau yr haf hwn Bydd staff Llywodraeth Cymru gan gynnwys aelodau o dîm y Gwasanaeth Cyswlltwyr  Fferm yn bresennol ym Mhafiliwn Llywodraeth Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru , a hefyd Sioe Ynys Môn.  Sir Benfro, Dinbych a Fflint, Meirionnydd a Brynbuga yn ystod misoedd yr haf.

FerMôntation – SBRI HyBRID 2.0

Mae Menter Môn, wedi lansio astudiaeth ddichonoldeb mewn partneriaeth â Grŵp Ymgynghori Lafan i asesu hyfywedd technolegau eplesu manwl, a’u potensial o fewn economi Cymru. Wedi’i ariannu drwy SBRI HyBRID 2.0, FerMôntation yw’r prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru i edrych ar hydrogen i gynhyrchu protein.

EIP yng Nghymru yn dathlu llwyddiant ymchwil wedi’i arwain gan ffermwyr

Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi dathlu chwe blynedd o ariannu prosiectau fferm gyda chynhadledd ddiweddar ger y Drenewydd i nodi penllanw’r rhaglen.

Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain

Mae’r bennod hon o Clust i’r Ddaear yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n chwilio am atebion i fynd i’r afael â’r prîs siomedig am wlan yn ddiweddar.

Ydych chi wedi dod o hyd i fochyn daear marw?

Fel rhan o’n Raglen i Ddileu TB, dyfarnwyd contract i gasglu carcasau “moch daear marw” at ddibenion post portem. Os ydych yn gweld mochyn daear marw, nodwch leoliad y carcas a ffoniwch y llinell benodol ar gyfer moch daear marw ar 0808 169 5110.

Uned Gymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru (UGRGC)

Mae’r UGRGC yn cynorthwyo cyfnewid syniadau rhwng sefydliadau gwledig. Mae ar gael i unrhyw un: gyda diddordeb mewn datblygu gwledig cadw i fyny efo gwybodaeth ariannu yn y dyfodol

Tîm Cysylltwyr Fferm

Cymorth un-i-un cyfrinachol. Os ydych angen trafod unrhyw beth cysylltwch gyda un o’r swyddogion

Share this page