Derbyn Cymorth

Rydyn ni’n gwybod eich bod weithiau’n gwerthfawrogi’r cyfle i siarad â rhywun, yn hytrach na dim ond darllen gwybodaeth ar wefan.


Cyfeiriadur Cysylltiadau – Cymorth i Ffermwyr yng Nghymru

Mae’r llyfryn Cymorth i Ffermwyr yng Nghymru yn gyfeiriadur o fanylion cyswllt ar gyfer ffermwyr yng Nghymru. Mae’n cynnwys manylion cyswllt ar gyfer bywyd personol a chadernid busnes. Cliciwch yma i’w weld a’i lwytho i lawr isod. I gael copi caled o’r Cyfeiriadur, anfonwch e-bost i: linda@fcn.org.uk


Isod, mae’r prif elusennau amaethyddol sy’n gweithredu yng Nghymru:

Addington Fund: Mae’n darparu cartrefi a chymorth argyfwng i deuluoedd ffermio.

The DPJ Foundation: Llinell gymorth 24/7 ar gyfer y gymuned amaethyddol sy’n dioddef iechyd meddwl gwael. Mae’n darparu gwasanaeth cwnsela wedi’i ariannu’n llawn ledled Cymru

The Farming Community Network Cymru: Sefydliad gwirfoddol ac elusen sy’n gweithio yng Nghymru a Lloegr ac sy’n cefnogi ffermwyr a’u teuluoedd yn y gymuned amaethyddol.

  • Llinell gymorth: 03000111 999 (7am-11pm)
  • Swyddfa genedlaethol: 01788 510866
  • E-bost: help@fcn.org.uk
  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: fcn.org.uk

Royal Agricultural Benevolent Institution: Arweiniad cyfrinachol, cymorth ariannol ac ymarferol i bobl sydd yn ffermio o bob oedran yng Nghymru. Cymorth dros y ffôn neu ymweliadau cartref ar gael gan swyddogion achos dwyieithog.

Tir Dewi: Mae’n darparu cymorth cyfrinachol am ddim i ffermwyr ar draws Cymru, ac yn eu helpu i oresgyn eu problemau, beth bynnag ydyn nhw, drwy gymorth uniongyrchol a gweithio gyda phartneriaid.


Cymorth a Chefnogaeth i’r gymuned amaeth ym Mhowys


CYMORTH YN Y GWAITH
Ngogledd, Gorllewin a De Orllewin Cymru

Mae Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith yn cynnig therapïau a chymorth cyfrinachol cyflym am ddim yn cynnwys cwnsela, therapi gwybyddol ymddygiadol (CBT) a ffisiotherapi i helpu pobl hunan-gyflogedig (ffermwyr) a phobl cyflogedig. Gall ein cymorth proffesiynol un-i-un eich helpu chi i reoli straen a meithrin gwytnwch, lleihau gorbryder, gwella eich iechyd corfforol a gwneud newidiadau cadarnhaol.

FFÔN: 01745 33644

E-BOST: hello@rcs-wales.co.uk 

Samaritans Cymru

Mae Samaritans Cymru wedi llunio pecyn cymorth Gweithio gyda Thosturi i helpu pobl yng Nghymru i ddatblygu ymagweddau tosturiol yn y gwaith

Gweithio gyda Thosturi PDF

Samaritans_Cymru_Working_with_Compassion_Welsh_hpaYn1Y.pdf

Adnoddau FarmWell eraill:

Mae’r dogfennau isod y gallwch eu llwytho i lawr a’u hargraffu yn becyn gwych o adnoddau. Mae croeso i chi eu cadw at eich defnydd personol neu eu rhannu â’r rheini yn y gymuned amaethyddol.

PDFs cadernid personol:

Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr

Cymorth i gael y gwasanaeth cymdeithasol cywir ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Eiriolaeth Gwent

Pwynt cyswllt ar gyfer gwybodaeth a chyngor eiriolaeth yng Nghwent

Cyfeiriadur Gofal a Chefnogaeth yn Sir Gar

Share this page