Croeso i FarmWell, pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn.


Mae FarmWell Wales yn fenter a lansiwyd gan Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn 2020.

Mae Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn cynnwys:

Diweddariad Gwanwyn oddi wrth Llywodraeth Cymru

Dyddiadau pwysig 2024, grantiau, a mwy.

Cyrsiau Hyfforddi am ddim oddi wrth Sefydliad DPJ ym mis Ebrill

Gellir cofrestru ar gyfer newyddion amaethyddiaeth a choedwigaeth oddi wrth Gwlad

Cadw bys eich busnes ffermio a choedwigo ar bỳls y newyddion, y grantiau â’r polisïau diweddaraf.

Gallwch danysgrifio i dderbyn Gwlad drwy e-bost.

Diweddaraf

Cymorth Digidol SAF

Mae Swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar agor i’r cyhoedd trwy apwyntiad yn unig. Os oes angen rhagor o help arnoch, yn enwedig i lenwi’r SAF am y tro cyntaf, gall y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid eich helpu dros y ffôn. Gall y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid drefnu ‘Cymorth Digidol’ i chi mewn swyddfa ranbarthol gyda chyfrifiadur ac aelod o’r staff i’ch arwain trwy’r broses.

Trosglwyddo Hawliau BPS 2024

Mae cyfnod trosglwyddo hawliau BPS 2024 wedi agor, gyda ffurflenni Trosglwyddo Hawliau ar gael ar gyfrif RPW Ar-lein.

Taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2024

Eleni, byddwn yn talu’r taliad cyntaf, gwerth 70% o amcangyfrif o’ch hawliad BPS yn 2024, o 14 Hydref 2024, cyn belled â’ch bod yn gymwys i wneud hawliad a’n bod wedi gweld yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen. Bydd gweddill y taliad yn cael ei dalu o 12 Rhagfyr 2024.

Cynlluniau Gwledig: dyddiadau ymgeisio newydd

Mae dyddiadau pan fydd y Llywodraeth yn derbyn ceisiadau am gynlluniau gwledig bellach wedi’u cyhoeddi.

Cymorth Organig

Ar 17 Ionawr 2024, cyhoeddodd y gweinidog taliadau cymorth i ffermwyr organig sydd wedi’u hardystio’n llawn yn 2024. Bydd y canllawiau llawn i’w gweld yn llyfryn rheolau Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2024.

Dull Rheoli Maethynnau Uwch: canllawiau ar gyfer ffermwyr a thirfeddianwyr

Yn helpu ffermwyr a thirfeddianwyr i ddiwallu anghenion y dull rheoli maethynnau uwch.

Ceidwaid defaid a geifr : stocrestr flynyddol 2024

Mae’n ofynnol i bob ceidwad defaid a geifr gwblhau stocrestr unwaith y flwyddyn.

Ffurflen y Cais Sengl (SAF) 2024

Bydd Ffurflen y Cais Sengl (SAF) 2024 ar gael o 4 Mawrth 2024. Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno eich Ffurflen y Cais Sengl fydd hanner nos ar 15 Mai 2024, neu 10 Mehefin 2024 gyda chosbau am gyflwyno’n hwyr. Ni all Ffurflen y Cais Sengl gael ei chyflwyno na’i derbyn ar ôl 10 Mehefin 2024.

A oes gennych rhif adnabod daliadau dros dro (tCPH)?

tCPH yw CPH ar gyfer tir sydd yn eich meddiant am gyfnod byr. Ni fydd y tir hwnnw’n eiddo i chi a byddwch yn ei ddefnyddio am lai na 364 diwrnod y flwyddyn. Mae’n rhaid i chi ystyried hyd eich cytundeb wrth greu tCPH.  Dim ond am y cyfnod rydych yn ei gofnodi yn eich cais y bydd eich tCPH mewn grym.

Cynlluniau Coetir – Ffenestri Ymgeisio

Bydd dull newydd yn cael ei gyflwyno i’r Grant Creu Coetir yn 2024. Bydd dim ond un ffenestr ar agor a hyn rhwng 4 Mawrth a 22 Tachwedd 2024, neu nes bod y gyllideb wedi’i dyrannu. Bydd y cynllun Grant Bach – Creu Coetir yn parhau i ddefnyddio sawl ffenestr drwy gydol y flwyddyn:

 • tair yn 2024
 • un wedi’i gynllunio yn 2025 os cytunir ar y gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2025/26

Sesiynau ymwybyddiaeth ar gyfer newidiadau i drwyddedau cwympo coed o dan y Ddeddf Coedwigaeth

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal sesiynau ar y newidiadau i drwyddedau cwympo coed o dan y Ddeddf Coedwigaeth a ddaw i rym ar 1 Ebrill.

Milfeddygon a ffermwyr yn cydweithio ar gynllun peilot iechyd anifeiliaid

Rydym wedi lansio prosiect peilot i asesu sut y gall mwy o gydweithio rhwng ffermwyr a milfeddygon wella iechyd anifeiliaid a chynhyrchiant fferm. Bydd yn profi’r Cylch Gwella Iechyd Anifeiliaid (AHIC). Mae hon yn elfen arfaethedig allweddol o’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Trawsgydymffurfio 2024

Mae’r mwyafrif helaeth o reolau Trawsgydymffurfio yn parhau i fod yn berthnasol fel yn 2023. Fodd bynnag, mae rhai taflenni ffeithiau wedi’u diweddaru ar gyfer 2024 i adlewyrchu newidiadau yn y gofynion, arfer da ac i egluro geiriad. Bu rhai newidiadau hefyd i Safonau Gwiriadwy Trawsgydymffurfio 2024 ar gyfer:

 • dosbarthu achosion o dorri amodau amaethyddol ac amgylcheddol da (GAEC)
 • Gofynion Rheoli Statudol (SMR)

Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys SMR 1 – Diogelu Dŵr, wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r gofynion sy’n berthnasol i bob tir o 1 Ionawr 2024 o dan Rheoli rheoliadau llygredd amaethyddol: canllawiau.

Trwyddedau masnach gyfochrog a hadau wedi’u trin

Bydd Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) 2023, sy’n berthnasol i bob rhan o Brydain Fawr, yn dod i rym ar 31 Rhagfyr. Mae’n estyn dros dro neu’n ailgyflwyno dros dro ddarpariaethau trosiannol a gyflwynwyd drwy ddeddfwriaeth ymadael â’r UE mewn perthynas â thriniaethau hadau a chynhyrchion masnach gyfochrog.

Iechyd Planhigion: ffurflen gysylltu 

Cwblhewch y ffurflen gyswllt os hoffech gael eich ychwanegu at rhestr bostio iechyd planhigion. Anfonwch ffurflenni wedi’u cwblhau i plant.health@llyw.cymru. Byddwch yn derbyn diweddariadau a gwybodaeth am ymgynghoriadau, gweithdai a digwyddiadau yn y dyfodol.

Coetiroedd Bach – Yn galw ar ffermwyr yng Nghymru

Ydych chi’n ffermwr sydd â diddordeb mewn plannu coed cymunedol er mwyn lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd? Mae’r cynllun Coetiroedd Bach yn cefnogi rhai ffermydd yng Nghymru gyda grantiau o rhwng £10,000 a £40,000 i greu ardaloedd bach a dwys o goetiroedd brodorol sy’n tyfu’n gyflym ac sydd ar gael i bawb. Caiff y cynllun ei gyflenwi ar y cyd â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd y cylch nesaf yn agor ym mis Chwefror 2024.

Cyflwyno Profion Cyn Symud yn yr Ardal TB Isel (LTBA) ac Profion Ar ôl Symud yn yr Ardaloedd TB Canolradd (ITBAs) yng Nghymru 

Yn dilyn ymgynghoriad ar ddiwygio’r Rhaglen Dileu TB yng Nghymru a’r cynllun cyflawni a gyhoeddwyd wedi hynny ym mis Mawrth 2023, mae newidiadau’n cael eu gwneud i Orchymyn Twbercwlosis (Cymru) i ganiatáu i nifer o fesurau a gefnogwyd yn ystod yr ymgynghoriad gael eu cyflwyno. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar GOV. CYMRU yn y flwyddyn newydd.

Hyder ffermwyr llaeth o Gymru i newid rheolaeth trwy fesur porfa yn lleihau ei gostau mewnbwn o £20,000

Mae mesur glaswellt a phennu cyllideb wedi rhoi’r hyder i ffermwr llaeth o Gymru newid ei bolisi gwrtaith, gan leihau costau mewnbwn £20,000 y flwyddyn.

Ffermwr da byw yn treialu pys a ffa fel dewis amgen i soia mewn dognau mamogiaid

Mae pys a ffa sy’n llawn protein yn cymryd lle dwysfwydydd yn nogn gaeaf defaid a gwartheg ar fferm yn Sir Faesyfed.

Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm Llywodraeth Cymru

Mae’r Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm yn darparu cyngor ar bolisïau a grantiau gan gynnwys:

 • Cynllun y Taliad Sylfaenol
 • Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein
 • trawsgydymffurfio
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • cadw cofnodion
 • Glastir
 • Rhaglen Datblygu Gwledig
 • rheolau cynlluniau

Syniadau arloesol i fynd i’r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia.

Diweddariad Gaeaf 2023

Mae’r Diweddariad Gaeaf bellach wedi’i gyhoeddi ar-lein. Mae’n cynnwys gwybodaeth, dyddiadau pwysig a newidiadau i reolau o amrywiaeth o feysydd allweddol sy’n ymwneud â materion gwledig.

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu’r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

‘Gweithio yng Nghymru’ – gweithwyr ar y tir dan y chwyddwydr yng nghynhadledd Cyswllt Ffermio

‘Rhaid hwyluso a hybu pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) nawr er mwyn moderneiddio a phroffesiynoleiddio ein diwydiannau tir a’u paratoi ar gyfer gofynion economaidd ac amgylcheddol y dyfodol!’ 

Dogn o gymysgedd cartref yn cynnig dewis rhatach na dwysfwyd ar fferm dda byw yng Nghymru

Mae dogn o gymysgedd cartref a luniwyd gyda chynhwysion o safon uchel ac sy’n cynnwys porthiant cartref wedi darparu dewis rhatach yn lle dwysfwyd a brynwyd i mewn i famogiaid cyfeb a gwartheg bîff ar fferm ucheldir ym Mhowys.

Cynlluniau gwledig: dyddiadau ymgeisio newydd

Gofalu am anifeiliaid fferm a cheffylau mewn tywydd gaeafol difrifol

Gall tywydd gaeafol difrifol beri risg difrifol i dda byw. Os ydych yn cadw da byw dylech gadw golwg agos arnynt. Mae’n bwysig fod ganddynt gysgod, bwyd a dŵr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen newydd Facebook Cymru Wledig

https://www.facebook.com/cymruwledig

Yn cadw eich busnes yn gydnerth drwy newid

Dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm
Cymorth busnes fferm

Aros yn ffit ac yn iach

Dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Dwi angen siarad â rhywun

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm