Croeso i FarmWell, pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn.


Mae FarmWell Wales yn fenter a lansiwyd gan Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn 2020.

Mae Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn cynnwys:

Gellir cofrestru ar gyfer newyddion amaethyddiaeth a choedwigaeth oddi wrth Gwlad

Cadw bys eich busnes ffermio a choedwigo ar bỳls y newyddion, y grantiau â’r polisïau diweddaraf.

Gallwch danysgrifio i dderbyn Gwlad drwy e-bost.

Diweddaraf

Grantiau Dychwelyd i’r Ysgol oddi wrth RABI

Mae ceisiadau yn agor am 9 o’r gloch ar Orffennaf 8, 2024. Am fwy o fanylion, cliciwch fan hyn

Amaethyddiaeth: Diweddariad Haf 2024 Llywodraeth Cymru

Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig sy’n cadeirio Bord Gron gyntaf y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Huw Irranca-Davies oedd cadeirydd cyfarfod cyntaf y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS).

Ysgrifennydd y Cabinet ‘allan yn y maes’ i ddysgu am reoli tir yn gynaliadwy

Mae’r Ysgrifennydd Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Huw Irranca-Davies wedi bod ‘allan yn y maes’ yn dysgu am raglen flaengar Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y dystiolaeth sy’n cefnogi polisïau cynhyrchu bwyd cynaliadwy, lliniaru’r newid yn yr hinsawdd ac atal y dirywiad mewn bioamrywiaeth.

Adborth y diwydiant ffermio yn siapio newidiadau newydd i brofion TB

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i brofion TB yng Nghymru ar ol iddo gyfarfod a gwrando ar ffermwyr ar draws Cymru.

Dolur rhydd feirysol buchol (BVD)

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2024, bydd y ddeddfwriaeth newydd ar BVD sydd o dan arweiniad y diwydiant ac a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob ceidwad gwartheg:

 • brofi eu buchesi yn flynyddol am BVD,
 • ynysu pob anifail sydd wedi ei heintio’n barhaus (PI) oddi wrth weddill y fuches am ei oes gyfan.

Rhaid i geidwaid gwblhau eu prawf buches blynyddol cyntaf erbyn 1 Gorffennaf 2025, neu bydd buchesi nad ydynt wedi cwblhau’r prawf sgrinio yn cael eu rhoi o dan gyfyngiadau symud hyd nes y byddant yn cael canlyniad negyddol.

Dyfodol Ffermio yng Nghymru: Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig

Datganiad am y blaenoriaethau ar gyfer amaethyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys tabl amser gwahanol ar gyfer gweithredu’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn seiliedig ar adborth o’r ymgynghoriad a chwrdd â ffermwyr ers dechrau ar y swydd

Cymorth buddsoddi mewn seilwaith fferm 2024 – Cynllun Buddsoddi mewn Rheoli Maethynnau a Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau

Mae £20m wedi’i ymrwymo i gyfrannu at welliannau mewn ansawdd dŵr ac aer a chefnogi ffermwyr i gydymffurfio â Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021. Mae ffenestr Cynllun Buddsoddi Rheoli Maetholion EOI wedi agor ar 15 Gorffennaf 2024.

Gofyniad gorfodol i osod CCTV ym mhob lladd-dy yng Nghymru wedi’i gymeradwyo

Mae rheoliadau newydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Senedd gan ei gwneud yn orfodol gosod CCTV ym mhob lladd-dy yng Nghymru.

Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad Grŵp Cynghori Technegol TB Buchol o Bolisi Presennol Lladd Anifeiliaid sydd wedi Adweithio i’r Prawf TB ar y Fferm

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies wedi derbyn argymhellion y Grŵp yn llawn.

Cofrestriad Gorfodol Dofednod ac Adar Caeth Eraill

O’r 1 Hydref 2024 bydd yn ofyniad cyfreithiol i geidwaid adar yng Nghymru a Lloegr gofrestru ar gyfer rhif Daliad Plwyf Sirol (CPH) a chofrestru fel ceidwad adar/dofednod ar Gofrestr Dofednod Prydain. Mae hyn heblaw am adar sy’n cael eu cadw fel anifeiliaid anwes ac sy’n byw dan do yn unig heb fynediad i’r tu allan.

Nodi risg feirws y Tafod Glas ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod

Yn dilyn yr achosion o’r tafod glas yn Lloegr y llynedd, mae’r asesiad risg diweddaraf o feirws y tafod glas a gyrhaeddodd Brydain Fawr yn ystod 2024 wedi ei gyhoeddi gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Yn yr asesiad risg ansoddol hwn sydd wedi’i ddiweddaru, mae APHA yn cadarnhau bod tebygolrwydd uchel iawn y bydd achosion newydd o feirws y tafod glas seroteip 3 (BTV-3) yn effeithio ar dda byw ym Mhrydain Fawr wrth i wybed heintiedig gael eu chwythu drosodd o ogledd Ewrop.  

Amddiffynnwch eich buches yn erbyn dolur rhydd feirysol buchol (BVD)

Er mwyn paratoi ar gyfer deddfwriaeth BVD sy’n dod i rym yr haf hwn, argymhellir eich bod yn sgrinio eich buches ac yn ymgynghori â’ch milfeddyg er mwyn sicrhau eich bod yn cadw BVD allan o’r fuches. Os byddwch yn darganfod anifail sy’n cael prawf antigenau positif, argymhellir eich bod yn ei waredu o’ch diadell cyn gynted â phosibl. Mae manteision bod yn rhydd o BVD yn cynnwys gwell cynhyrchiant, gwell ffrwythlondeb ac ôl troed carbon is. Mae cynnal statws rhydd o BVD yn gwella iechyd y ddiadell drwy leihau’r defnydd o wrthfiotigau a hyrwyddo iechyd gwell o ran lloi.

Digwyddiad Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithio ym maes Coedwigaeth

Ymunwch â Forest Research, Cyfoeth Naturiol Cymru, Confor, Woodknowledge Wales a Llywodraeth Cymru, 13 Mehefin 2024, 09:30 – 16:15, Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, LL57 2TR (ac ar-lein).

Arbrawf llaeth yn edrych ar iechyd lloi ar fferm laeth yn Sir Benfro

Mae fferm laeth yn Sir Benfro sy’n lloia yn y gwanwyn yn cyflwyno system fwydo newydd ar gyfer lloi newydd-anedig, a chredir mai dyma’r arbrawf cyntaf o’i fath mewn buches ar raddfa fawr.

Gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn helpu fferm deuluol i lunio busnes sy’n ‘addas at y dyfodol’

Mae awydd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn helpu’r fam, Dianna Spary a’i mab Iestyn, i wella eu menter ffermio da byw yn barhaus ac adeiladu busnes sy’n ariannol gynaliadwy a fydd yn addas ar gyfer y dyfodol.

Pan ddaw’r archwilydd

Archwiliadau cynlluniau fferm: canllaw i ffermwyr – argraffiad 2024. Cyngor i’ch helpu chi i ddilyn y gyfraith a pharatoi ar gyfer archwiliadau trawsgydymffurfio a Glastir.

Newidiadau i’r Isafswm Cyflog Amaethddol yng Nghymru o 1 Ebrill 2024

Mae Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2024 yn disodli Gorchymyn 2023 sy’n golygu o 1 Ebrill 2024 ymlaen:

 • bydd cyfraddau isafswm cyflog uwch ar gyfer pob gradd o weithiwr. 
 • bydd yr holl lwfansau (gan gynnwys lwfansau cŵn) yn cael eu cynyddu 8.5%.

bellach mae’r gyfradd goramser 1.5 gwaith yn fwy na chyfradd wirioneddol y gweithiwr amaethyddol fesul awr, yn hytrach na chyfradd fesul awr yr isafswm cyflog amaethyddol.

Datganiad Ysgrifenedig: Aelodaeth y Grŵp Cynghori Technegol ar TB Buchol

Cafodd y Grŵp Cynghori Technegol (TAG) ar TB Buchol ei gyfarfod cyntaf ddydd Mercher 17 Ebrill 2024.

Dolur rhydd firaol buchol

Mae BVD yn glefyd feirysol sy’n effeithio ar wartheg, a all arwain at erthyliad, anffrwythlondeb, lloi â nam, a iechyd buches dan fygythiad, yn enwedig ymhlith stoc ifanc. Mae buchesi sydd wedi’u heintio â BVD yn aml yn profi mwy o achosion o niwmonia lloi. O ystyried yr effaith economaidd bosibl, argymhellir perchnogion gwartheg i brofi eu buchesi ar gyfer BVD yn flynyddol. Mae profion yn gwella iechyd a phroffidioldeb buchesi trwy ganiatáu adnabod anifeiliaid heintiedig yn gyflym, rheoli clefydau a masnachu gwartheg gyda mwy o wybodaeth ac yn fwy diogel.

Fferm laeth yr ucheldir yn treialu cymysgedd hadau gwndwn llysieuol sydd wedi’u sefydlu gyda hau yn uniongyrchol

Mae angen dewrder a gweledigaeth i ail-forgeisio’r cartref teuluol i brynu tir i dyfu llysiau a blodau organig ar raddfa fasnachol, ond gwnaeth Emma Maxwell a Dave Ashley y penderfyniad beiddgar hwnnw a, thrwy fanteisio ar gymorth Cyswllt Ffermio ar hyd y ffordd, mae eu busnes garddwriaeth yn datblygu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Diweddariad Gwanwyn oddi wrth Llywodraeth Cymru

Dyddiadau pwysig 2024, grantiau, a mwy.

Cymorth Digidol SAF

Mae Swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru ar agor i’r cyhoedd trwy apwyntiad yn unig. Os oes angen rhagor o help arnoch, yn enwedig i lenwi’r SAF am y tro cyntaf, gall y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid eich helpu dros y ffôn. Gall y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid drefnu ‘Cymorth Digidol’ i chi mewn swyddfa ranbarthol gyda chyfrifiadur ac aelod o’r staff i’ch arwain trwy’r broses.

Trosglwyddo Hawliau BPS 2024

Mae cyfnod trosglwyddo hawliau BPS 2024 wedi agor, gyda ffurflenni Trosglwyddo Hawliau ar gael ar gyfrif RPW Ar-lein.

Taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2024

Eleni, byddwn yn talu’r taliad cyntaf, gwerth 70% o amcangyfrif o’ch hawliad BPS yn 2024, o 14 Hydref 2024, cyn belled â’ch bod yn gymwys i wneud hawliad a’n bod wedi gweld yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen. Bydd gweddill y taliad yn cael ei dalu o 12 Rhagfyr 2024.

Cynlluniau Gwledig: dyddiadau ymgeisio newydd

Mae dyddiadau pan fydd y Llywodraeth yn derbyn ceisiadau am gynlluniau gwledig bellach wedi’u cyhoeddi.

Cymorth Organig

Ar 17 Ionawr 2024, cyhoeddodd y gweinidog taliadau cymorth i ffermwyr organig sydd wedi’u hardystio’n llawn yn 2024. Bydd y canllawiau llawn i’w gweld yn llyfryn rheolau Ffurflen Cais Sengl (SAF) 2024.

Dull Rheoli Maethynnau Uwch: canllawiau ar gyfer ffermwyr a thirfeddianwyr

Yn helpu ffermwyr a thirfeddianwyr i ddiwallu anghenion y dull rheoli maethynnau uwch.

Ceidwaid defaid a geifr : stocrestr flynyddol 2024

Mae’n ofynnol i bob ceidwad defaid a geifr gwblhau stocrestr unwaith y flwyddyn.

Ffurflen y Cais Sengl (SAF) 2024

Bydd Ffurflen y Cais Sengl (SAF) 2024 ar gael o 4 Mawrth 2024. Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno eich Ffurflen y Cais Sengl fydd hanner nos ar 15 Mai 2024, neu 10 Mehefin 2024 gyda chosbau am gyflwyno’n hwyr. Ni all Ffurflen y Cais Sengl gael ei chyflwyno na’i derbyn ar ôl 10 Mehefin 2024.

A oes gennych rhif adnabod daliadau dros dro (tCPH)?

tCPH yw CPH ar gyfer tir sydd yn eich meddiant am gyfnod byr. Ni fydd y tir hwnnw’n eiddo i chi a byddwch yn ei ddefnyddio am lai na 364 diwrnod y flwyddyn. Mae’n rhaid i chi ystyried hyd eich cytundeb wrth greu tCPH.  Dim ond am y cyfnod rydych yn ei gofnodi yn eich cais y bydd eich tCPH mewn grym.

Cynlluniau Coetir – Ffenestri Ymgeisio

Bydd dull newydd yn cael ei gyflwyno i’r Grant Creu Coetir yn 2024. Bydd dim ond un ffenestr ar agor a hyn rhwng 4 Mawrth a 22 Tachwedd 2024, neu nes bod y gyllideb wedi’i dyrannu. Bydd y cynllun Grant Bach – Creu Coetir yn parhau i ddefnyddio sawl ffenestr drwy gydol y flwyddyn:

 • tair yn 2024
 • un wedi’i gynllunio yn 2025 os cytunir ar y gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2025/26

Sesiynau ymwybyddiaeth ar gyfer newidiadau i drwyddedau cwympo coed o dan y Ddeddf Coedwigaeth

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal sesiynau ar y newidiadau i drwyddedau cwympo coed o dan y Ddeddf Coedwigaeth a ddaw i rym ar 1 Ebrill.

Milfeddygon a ffermwyr yn cydweithio ar gynllun peilot iechyd anifeiliaid

Rydym wedi lansio prosiect peilot i asesu sut y gall mwy o gydweithio rhwng ffermwyr a milfeddygon wella iechyd anifeiliaid a chynhyrchiant fferm. Bydd yn profi’r Cylch Gwella Iechyd Anifeiliaid (AHIC). Mae hon yn elfen arfaethedig allweddol o’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

Trawsgydymffurfio 2024

Mae’r mwyafrif helaeth o reolau Trawsgydymffurfio yn parhau i fod yn berthnasol fel yn 2023. Fodd bynnag, mae rhai taflenni ffeithiau wedi’u diweddaru ar gyfer 2024 i adlewyrchu newidiadau yn y gofynion, arfer da ac i egluro geiriad. Bu rhai newidiadau hefyd i Safonau Gwiriadwy Trawsgydymffurfio 2024 ar gyfer:

 • dosbarthu achosion o dorri amodau amaethyddol ac amgylcheddol da (GAEC)
 • Gofynion Rheoli Statudol (SMR)

Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys SMR 1 – Diogelu Dŵr, wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r gofynion sy’n berthnasol i bob tir o 1 Ionawr 2024 o dan Rheoli rheoliadau llygredd amaethyddol: canllawiau.

Trwyddedau masnach gyfochrog a hadau wedi’u trin

Bydd Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) 2023, sy’n berthnasol i bob rhan o Brydain Fawr, yn dod i rym ar 31 Rhagfyr. Mae’n estyn dros dro neu’n ailgyflwyno dros dro ddarpariaethau trosiannol a gyflwynwyd drwy ddeddfwriaeth ymadael â’r UE mewn perthynas â thriniaethau hadau a chynhyrchion masnach gyfochrog.

Iechyd Planhigion: ffurflen gysylltu 

Cwblhewch y ffurflen gyswllt os hoffech gael eich ychwanegu at rhestr bostio iechyd planhigion. Anfonwch ffurflenni wedi’u cwblhau i plant.health@llyw.cymru. Byddwch yn derbyn diweddariadau a gwybodaeth am ymgynghoriadau, gweithdai a digwyddiadau yn y dyfodol.

Coetiroedd Bach – Yn galw ar ffermwyr yng Nghymru

Ydych chi’n ffermwr sydd â diddordeb mewn plannu coed cymunedol er mwyn lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd? Mae’r cynllun Coetiroedd Bach yn cefnogi rhai ffermydd yng Nghymru gyda grantiau o rhwng £10,000 a £40,000 i greu ardaloedd bach a dwys o goetiroedd brodorol sy’n tyfu’n gyflym ac sydd ar gael i bawb. Caiff y cynllun ei gyflenwi ar y cyd â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bydd y cylch nesaf yn agor ym mis Chwefror 2024.

Cyflwyno Profion Cyn Symud yn yr Ardal TB Isel (LTBA) ac Profion Ar ôl Symud yn yr Ardaloedd TB Canolradd (ITBAs) yng Nghymru 

Yn dilyn ymgynghoriad ar ddiwygio’r Rhaglen Dileu TB yng Nghymru a’r cynllun cyflawni a gyhoeddwyd wedi hynny ym mis Mawrth 2023, mae newidiadau’n cael eu gwneud i Orchymyn Twbercwlosis (Cymru) i ganiatáu i nifer o fesurau a gefnogwyd yn ystod yr ymgynghoriad gael eu cyflwyno. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar GOV. CYMRU yn y flwyddyn newydd.

Hyder ffermwyr llaeth o Gymru i newid rheolaeth trwy fesur porfa yn lleihau ei gostau mewnbwn o £20,000

Mae mesur glaswellt a phennu cyllideb wedi rhoi’r hyder i ffermwr llaeth o Gymru newid ei bolisi gwrtaith, gan leihau costau mewnbwn £20,000 y flwyddyn.

Ffermwr da byw yn treialu pys a ffa fel dewis amgen i soia mewn dognau mamogiaid

Mae pys a ffa sy’n llawn protein yn cymryd lle dwysfwydydd yn nogn gaeaf defaid a gwartheg ar fferm yn Sir Faesyfed.

Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm Llywodraeth Cymru

Mae’r Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm yn darparu cyngor ar bolisïau a grantiau gan gynnwys:

 • Cynllun y Taliad Sylfaenol
 • Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein
 • trawsgydymffurfio
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • cadw cofnodion
 • Glastir
 • Rhaglen Datblygu Gwledig
 • rheolau cynlluniau

Syniadau arloesol i fynd i’r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia.

Diweddariad Gaeaf 2023

Mae’r Diweddariad Gaeaf bellach wedi’i gyhoeddi ar-lein. Mae’n cynnwys gwybodaeth, dyddiadau pwysig a newidiadau i reolau o amrywiaeth o feysydd allweddol sy’n ymwneud â materion gwledig.

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu’r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

‘Gweithio yng Nghymru’ – gweithwyr ar y tir dan y chwyddwydr yng nghynhadledd Cyswllt Ffermio

‘Rhaid hwyluso a hybu pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) nawr er mwyn moderneiddio a phroffesiynoleiddio ein diwydiannau tir a’u paratoi ar gyfer gofynion economaidd ac amgylcheddol y dyfodol!’ 

Dogn o gymysgedd cartref yn cynnig dewis rhatach na dwysfwyd ar fferm dda byw yng Nghymru

Mae dogn o gymysgedd cartref a luniwyd gyda chynhwysion o safon uchel ac sy’n cynnwys porthiant cartref wedi darparu dewis rhatach yn lle dwysfwyd a brynwyd i mewn i famogiaid cyfeb a gwartheg bîff ar fferm ucheldir ym Mhowys.

Cynlluniau gwledig: dyddiadau ymgeisio newydd

Gofalu am anifeiliaid fferm a cheffylau mewn tywydd gaeafol difrifol

Gall tywydd gaeafol difrifol beri risg difrifol i dda byw. Os ydych yn cadw da byw dylech gadw golwg agos arnynt. Mae’n bwysig fod ganddynt gysgod, bwyd a dŵr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen newydd Facebook Cymru Wledig

https://www.facebook.com/cymruwledig

Yn cadw eich busnes yn gydnerth drwy newid

Dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Aros yn ffit ac yn iach

Dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Dwi angen siarad â rhywun

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Rhagor o wybodaeth button-icon