Croeso i FarmWell, pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn.


Mae FarmWell Wales yn fenter a lansiwyd gan Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn 2020.

Mae Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn cynnwys:

Diweddaraf

Taliadau BPS 2023

Cyn belled â bod yr hawliadau’n cael eu dilysu, dechreuir talu gweddill BPS 2023 neu’r taliadau llawn ar gyfer y rheini na chafodd ragdaliad, o 15 Rhagfyr 2023.

Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm Llywodraeth Cymru

Mae’r Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm yn darparu cyngor ar bolisïau a grantiau gan gynnwys:

 • Cynllun y Taliad Sylfaenol
 • Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein
 • trawsgydymffurfio
 • iechyd a lles anifeiliaid
 • cadw cofnodion
 • Glastir
 • Rhaglen Datblygu Gwledig
 • rheolau cynlluniau

Syniadau arloesol i fynd i’r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia.

Diweddariad Gaeaf 2023

Mae’r Diweddariad Gaeaf bellach wedi’i gyhoeddi ar-lein. Mae’n cynnwys gwybodaeth, dyddiadau pwysig a newidiadau i reolau o amrywiaeth o feysydd allweddol sy’n ymwneud â materion gwledig.

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu’r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

‘Gweithio yng Nghymru’ – gweithwyr ar y tir dan y chwyddwydr yng nghynhadledd Cyswllt Ffermio

‘Rhaid hwyluso a hybu pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) nawr er mwyn moderneiddio a phroffesiynoleiddio ein diwydiannau tir a’u paratoi ar gyfer gofynion economaidd ac amgylcheddol y dyfodol!’ 

Dogn o gymysgedd cartref yn cynnig dewis rhatach na dwysfwyd ar fferm dda byw yng Nghymru

Mae dogn o gymysgedd cartref a luniwyd gyda chynhwysion o safon uchel ac sy’n cynnwys porthiant cartref wedi darparu dewis rhatach yn lle dwysfwyd a brynwyd i mewn i famogiaid cyfeb a gwartheg bîff ar fferm ucheldir ym Mhowys.

Sut i ofalu am anifeiliaid anwes a cheffylau yn ystod cyfnod tân gwyllt

Canllaw i helpu perchenogion i gadw anifeiliaid anwes a cheffylau yn ddiogel yn ystod cyfnod tân gwyllt.

Cynlluniau gwledig: dyddiadau ymgeisio newydd (4 cynllun yn agor Tachwedd 6, 2023

Taliadau Glastir 2023

Eleni, er mwyn gwneud y defnydd gorau o wariant yr UE erbyn 31 Rhagfyr, bydd taliadau’r hawliadau Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig yn dechrau o 1 Rhagfyr 2023 ymlaen, yn amodol ar gymhwystra hawlio a chael yr holl ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Cyfle i leisio barn: Cod ymarfer ar reoli llysiau’r gingroen

Cyfle i chi leisio eich barn ar newidiadau arfaethedig i’r cod ymarfer er mwyn rhwystro a rheoli ymlediad llysiau’r gingroen.

Trwyddedau masnach gyfochrog a hadau wedi’u trin

Mae deddfwriaeth newydd wedi’i chyflwyno i ymestyn neu adfer darpariaethau trosiannol dros dro a roddwyd yn eu lle drwy ddeddfwriaeth ymadael â’r UE mewn perthynas â thriniaethau hadau a chynhyrchion masnach gyfochrog. Bydd hyn yn sicrhau mynediad parhaus i gynhyrchion diogelu planhigion pwysig sy’n cael eu mewnforio o’r UE, i reoli:

 • plâu
 • chwyn
 • chlefydau

Gofalu am anifeiliaid fferm a cheffylau mewn tywydd gaeafol difrifol

Gall tywydd gaeafol difrifol beri risg difrifol i dda byw. Os ydych yn cadw da byw dylech gadw golwg agos arnynt. Mae’n bwysig fod ganddynt gysgod, bwyd a dŵr.

Cyswllt Ffermio: Gweithdai am ddim i arwain ffermwyr ar welliannau i fuchesi a diadelloedd i leihau allyriadau

Bydd nod uchelgeisiol Cymru o gyrraedd sero net erbyn 2050 yn gofyn am rai newidiadau i arferion amaethyddol, gan gynnwys gwella iechyd, perfformiad a chynhyrchiant y fuches a diadelloedd.

Cynllun Cynefin Cymru yn cau Tachwedd 10, 2023

Cynllun Cynefin Cymru

O ddydd Gwener 29 Medi, gellir gwneud ceisiadau ar gyfer Cynllun Cynefin Cymru. Bydd y cynllun yn cynnig cymorth amgen i bob ffermwr cymwys, gan gynnwys ffermwyr Glastir Uwch, Tir Comin ac Organig pan ddaw eu contractau i ben ar 31 Rhagfyr 2023. Amcanion cynllun Cynefin Cymru yw i:

 • Ddiogelu tir cynefin sydd wedi bod o dan fesurau rheoli yn 2023, tan y daw’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) i rym yn llawn yn 2025.
 • Dod â thir cynefin ychwanegol, nad oes taliadau rheoli’n cael eu talu arno ar hyn o bryd, o dan fesurau rheoli cynaliadwy cyn i’r SFS ddechrau.
 • Cadw’r cymorth amgylcheddol ar gyfer tir comin.

Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wrth i’r ymateb cydlunio gael ei gyhoeddi

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi’r ddau adroddiad cydlunio, sy’n cynnwys barn ffermwyr a rhanddeiliaid eraill, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru. Stori yn llawn

Diweddariadau Gwlad

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen newydd Facebook Cymru Wledig

https://www.facebook.com/cymruwledig

Bydd y cyfnod nesaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer creu coetir yn cychwyn ar 24 Gorffennaf ac yn cau ar 15 Medi. Dyma fydd eich cyfle olaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer plannu y gaeaf hwn. Mae’r dyddiadau hyn yn hwyrach na’r rhai a nodwyd yn flaenorol yn sgil cynnydd yng nghyfraddau taliadau i adlewyrchu union gostau creu coetiroedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir cysylltwch â’r Cysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Grant Creu Coetir neu’r Cynllun Plannu cysylltwch â Thîm Gwirio Cynllun Coetir Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cynlluniau Cefnogi Gwledig

Gwybodaeth am yr holl gynlluniau cymorth amaethyddol, gan gynnwys dyddiadau’r cyfnod ymgeisio, gofynion y cynlluniau a meini prawf cymhwysedd.

Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain

Mae’r bennod hon o Clust i’r Ddaear yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n chwilio am atebion i fynd i’r afael â’r prîs siomedig am wlân yn ddiweddar.

Yn cadw eich busnes yn gydnerth drwy newid

Dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm
Cymorth busnes fferm

Aros yn ffit ac yn iach

Dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Dwi angen siarad â rhywun

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm