Croeso i FarmWell, pob math o adnoddau i’ch helpu chi a’ch busnes fferm fod yn gryf a chadarn.


Mae FarmWell Wales yn fenter a lansiwyd gan Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn 2020.

Mae Grŵp Cymorth Ffermydd Cymru yn cynnwys:

Diweddaraf

Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wrth i’r ymateb cydlunio gael ei gyhoeddi

Mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi’r ddau adroddiad cydlunio, sy’n cynnwys barn ffermwyr a rhanddeiliaid eraill, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru. Stori yn llawn

Mae RABI eisiau sicrhau bod miloedd o blant yn barod ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ac yn gallu ffynnu y mis Medi hwn. Felly, maent yn lansio ymgyrch Dychwelyd i’r Ysgol gyda’r nod o gefnogi hyd yn oed mwy o deuluoedd ffermio yn 2023.

Mae grantiau o £250 fesul cartref cymwys ar gael i blant ysgol 4-16 oed.

Mae ceisiadau ar-lein yn ail agor ar 17 Gorffennaf 2023.

Nifer fach o grantiau sy’n weddill.

Diweddariadau Gwlad

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio tudalen newydd Facebook Cymru Wledig

https://www.facebook.com/cymruwledig

Bydd y cyfnod nesaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer creu coetir yn cychwyn ar 24 Gorffennaf ac yn cau ar 15 Medi. Dyma fydd eich cyfle olaf i gyflwyno cais am gyllid ar gyfer plannu y gaeaf hwn. Mae’r dyddiadau hyn yn hwyrach na’r rhai a nodwyd yn flaenorol yn sgil cynnydd yng nghyfraddau taliadau i adlewyrchu union gostau creu coetiroedd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y cynllun Grantiau Bach – Creu Coetir cysylltwch â’r Cysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y Grant Creu Coetir neu’r Cynllun Plannu cysylltwch â Thîm Gwirio Cynllun Coetir Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cynlluniau Cefnogi Gwledig

Gwybodaeth am yr holl gynlluniau cymorth amaethyddol, gan gynnwys dyddiadau’r cyfnod ymgeisio, gofynion y cynlluniau a meini prawf cymhwysedd.

Datblygiadau calonogol ar gyfer y diwydiant gwlân ym Mhrydain

Mae’r bennod hon o Clust i’r Ddaear yn canolbwyntio ar y rhagolygon calonogol i ffermwyr defaid yng Nghymru sy’n chwilio am atebion i fynd i’r afael â’r prîs siomedig am wlân yn ddiweddar.

Yn cadw eich busnes yn gydnerth drwy newid

Dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm
Cymorth busnes fferm

Aros yn ffit ac yn iach

Dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Rhagor o wybodaeth button-icon

Dwi angen siarad â rhywun

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Rhagor o wybodaeth button-icon
Cymorth busnes fferm